Tájékoztató a

STAFF HOUSE Zrt.

elnevezésű foglalkoztatónál működő

belső visszaélés-bejelentési rendszerről

Tisztelt Érdeklődő,

a jelen weboldalon keresztül a 2023. évi XXV. törvény szerinti visszaélés-bejelentést lehet megtenni a STAFF HOUSE Zrt., mint foglalkoztató tekintetében.

A visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. Valamint, ha a foglalkoztató a munkavállalóira a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 9. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel a közérdeket vagy nyomós magánérdeket védő magatartási szabályokat állapít meg, ezek megsértése a belső visszaélés-bejelentési rendszerben szintén bejelenthető.

A törvény szerint bejelentést tehet

 1. a) a foglalkoztató által foglalkoztatott (pl. munkavállaló),
 2. b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt (volt munkavállaló), és
 3. c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött (állásra jelentkező).

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést tehet még

 1. a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
 2. b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
 3. c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 4. d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 5. e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 6. f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A fentiek alapján tájékoztatjuk arról, hogy a törvény szerint a STAFF HOUSE Zrt. természetes személy ügyfelei alapvetően nem minősülnek bejelentőnek. Ez ilyen bejelentéseket fogyasztói panaszként értékeli a foglalkoztató és ennek megfelelően vizsgálja ki.

A visszaélés-bejelentési rendszert működteti, így a törvény szerinti vonatkozó feladatokat, különösen, de nem kizárólagosan a bejelentések helytállóságának kivizsgálását a következő külső szervezet látja el:

Dr. Bölcskei Krisztián e.v. (székhely: 2120 Dunakeszi, Eszterházy Pál utca 1. 2. em. 10., adószám: 68430036-2-33, nyilvántartási szám: 51735243, továbbiakban: ügykezelő)

A bejelentés megtételére fenntartott elérhetőségi adatok:

 • e-mail cím: info@adatvedelmiauditor.hu
 • telefonszám: 0630-155-73-45 (munkanapokon 9:00 és 16:00 óra között)

Bejelentés tehető továbbá:

 • a Foglalkoztató https://www.staffhouse.hu/ weboldalán,
 • személyesen a 1118 Budapest, Homonna utca 2-4. címen, és
 • panaszláda/postaláda segítségével, amely a 1118 Budapest, Homonna utca 2-4.

címen érhető el.

A webes bejelentő felületen sem kötelező a személyes adatok megadása. A bejelentő létrehozhat személyét elfedő, de valós e-mail fiókot/e-mail címet annak érdekében, hogy a tájékoztatási kötelezettséget a bejelentő irányában meg lehessen valósítani, továbbá kapcsolatba lehessen kerülni a bejelentővel a kivizsgálás során és kapcsán.

Javasolt a böngésző inkognitó mód / privát módjának használata különösen, ha a bejelentést a foglalkoztató tulajdonában levő információtechnológiai eszközön a foglalkoztatott kívánja megtenni.

Bármilyen csatornát is válasszon, kérjük, hogy a bejelentésében a jogellenes vagy annak feltételezett cselekményt, mulasztást próbálja meg a legpontosabban megfogalmazni, és ha vannak bizonyítékai, azokkal alátámasztani, és/vagy ha vannak tanúk, őket megnevezni (vagy valamilyen módon meghatározni).

A STAFF HOUSE Zrt. döntése alapján az anonim bejelentések is kivizsgálásra kerülnek.

A bejelentés kezelésének folyamata a következő:

 1. visszaélés bejelentése a belső bejelentési csatornák valamelyikén,
 2. a bejelentés fogadása a bejelentést fogadó személy vagy a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által
  1. amennyiben a bejelentést a bejelentést fogadó személy fogadja, úgy
   1. a bejelentést szükség szerint írásba foglalja, jegyzőkönyvet készít,
   2. a bejelentést az adatbiztonság követelményének betartásával eljuttatja a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára,
   3. a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés átvételét haladéktalanul írásban visszaigazolni köteles
  2. a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentést fogadó személy által írásba foglalt bejelentést áttekinti, és a bejelentés ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban eljuttatja.
 3. a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást kell nyújtani a törvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.
 4. a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül történő kivizsgálás
  1. különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett, a kivizsgálási idő maximum 3 hónapra történő hosszabbításáról, az elintézés várható időpontjáról és a hosszabbítás indokáról,
 5. visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben érintett személy számára a vizsgálat megindulásáról tájékoztatást nyújt,
 6. a bejelentés belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által történő kivizsgálása, ezen belül különösen, de nem kizárólagosan
  1. kapcsolat tartása a bejelentővel, ennek keretében a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt[1].
  2. a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságának értékelése[2],
 • a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője által történő javaslattétel a Foglalkoztató ügyvezetése számára az foganatosítható intézkedésekről, amelyek alkalmasak jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés orvoslására.
 1. ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről[3].
 1. bejelentés
  1. kivizsgálásáról vagy
  2. a kivizsgálás mellőzéséről és a mellőzés indokáról,
 • a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről,
 1. a megtett vagy tervezett intézkedésekről a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentőt írásban tájékoztatja[4].
 2. Az írásbeli tájékoztatás akkor mellőzhető, ha a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az i.-iv. pontokban foglaltakról a bejelentőt szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást – később is bizonyítható módon – tudomásul vette.

Bejelentésben érintett személyt, bejelentőt, illetve aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet a vizsgálat megkezdésekor a Foglalkoztató részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A tisztességes eljárás követelményének megfelelően a Foglalkoztató biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját jogi képviselője útján is kifejtse, és azt bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatására kivételesen, indokolt esetben később is sor kerülhet, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Élve a 2023. évi XXV. törvény 22. § (6) bek. foglaltakkal, a Foglalkoztató, illetve a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője mellőzi a visszaélés kivizsgálását, ha

 1. bejelentést nem a 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,
 2. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 3. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A STAFF HOUSE Zrt. felhívja arra a figyelmet, hogy ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

 1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
 2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.[5]

Adatkezelésről szóló átlátható tájékoztatónk az alábbi:

Adatkezelési tájékoztató

a belső visszaélés-bejelentési rendszerben történő bejelentéssel összefüggő adatkezelésről

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége Dr. Bölcskei Krisztián e.v. (székhely: 2120 Dunakeszi, Eszterházy Pál utca 1. 2. em. 10., adószám: 68430036-2-33, nyilvántartási szám: 51735243, továbbiakban: ügykezelő)

telefonszám: 0630-155-73-45

e-mail: info@adatvedelmiauditor.hu

Amennyiben a bejelentést a Társaság fogadja, vagy/és a kivizsgálásba bevonásra kerül és személyes adatok átadása, valamint kezelése történik, úgy (közös) adatkezelővé válik a STAFF HOUSE Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Homonna utca 2-4., cégjegyzékszám: 01-10-048139, adószám: 13363338-2-43, internetes elérhetősége: https://www.staffhouse.hu/, képviseli: Kondor András vezérigazgató)

Az adatkezelés megnevezése: visszaélés-bejelentési rendszerben történő bejelentés kapcsán történő adatkezelés
Mi az adatkezelés célja? ·      a bejelentés helytállóságának kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése

·      e céllal összefüggő, összeegyeztethető kapcsolattartás

·      jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Kik az érintettek? ·      minden természetes személy, aki bejelentésben rögzített adatok alapján beazonosítható (pl. bejelentő, bejelentésben érintett, tanú)

A bejelentés kapcsán az Adatkezelő kezeli még a

·      bejelentést fogadó

·      a visszaélés-bejelentési rendszert működtető ügykezelő személyes adatait is.

Ki/mi az adatok forrása? érintettek
Melyek a kezelt adatok kategóriái, körei? Mi az egyes adatkategóriák, körök célja? Mi az adatkezelés jogalapja?
(nem anonim módott tett) bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatok:

bejelentési csatornánként, ezért bejelentésenként változhat a konkrét adatkör, de tipikusan a bejelentő beazonosítását és vele való kapcsolattartást lehető tevő adatkörök, amennyiben megadásra kerülnek.

Weboldalon keresztül tett bejelentés esetén: bejelentés dátuma, időpontja, visszaélés dátuma, visszaélés időpontja, bejelentő neve, e-mail címe, telefonszáma, visszaélés témája, visszaélés részletes leírása, csatolmányok, beküldés időpontja, adatkezelési tájékoztató és záradék tudomásul vételének jelzése

Más csatornák esetén tipikusan a bejelentő neve, e-mail címe, telefonszáma

a bejelentésben érintett személy beazonosítását, annak beazonosítását lehetővé tevő adatkörök,

azokkal összefüggő személyazonosító és kapcsolattartási adatok, akik a bejelentésről érdemi információval rendelkezhetnek, így például, név, e-mail cím, telefonszám

bejelentéssel összefüggő adatok, mint a bejelentés megtételének időpontja, módja, tartalma, csatolt adatok pl. hangfile, képfile, stb.

·      bejelentés kivizsgálása

·      kapcsolattartás

jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pontja) a 2023. évi XXV. törvény előírásai alapján, mert az Adatkezelő köteles visszaélés-bejelentési rendszert működtetni.

Ugyanakkor a tv. nem határozza meg az összes lényegi információt az adatkezeléssel kapcsolatban, így az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség maradéktalan teljesítését célzó jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Mennyi ideig tart az adatkezelés? ·      mellőzés esetén törlésig

·      vizsgálat időtartama alatt, de legfeljebb 60 napig, amennyiben nem indul eljárás

·      ha indult eljárás, úgy a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára? Függően attól, hogy a bejelentést ki (Társaság vagy a működtető) fogadja, illetve a Társaság a kivizsgálásba mennyire kerül bevonásra, történhet adattovábbítás

·       a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője számára (a Társaság részéről)

·       a Társaság kivizsgálás lefolytatásához szükséges legkevesebb, jogosultsággal rendelkező személy számára (a külső szervezet részéről)

A fentieken túl történhet adattovábbítás

·      hatóság, bíróság, jogi képviselő, adatvédelmi tisztviselő számára, szükség esetén történik

Van igénybe vett adatfeldolgozó? Nincsen.
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás? Nem történik.
Kik jogosultak az adatok megismerésére? ·      a bejelentést fogadó személyek,

·      visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjének ügykezelője,

·      a Társaság vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges szervezeti egysége vagy munkatársa

Egyéb információ: Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő fenti elérhetőségeinek bármelyikére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.

A teljes szabályzatot ITT olvashatja el.

Lezárva: 2024. március hó 1.

[1] 2023. évi XXV. tv. 22. § (5) bek.

[2] 2023. évi XXV. tv. 23. § (1) bek.

[3] 2023. évi XXV. tv. 23. § (2) bek.

[4] 2023. évi XXV. tv. 24. § (1) bek.

[5] 2023. évi XXV. tv. 6. §